Tartu valla volikogu määrus 21.12.2018.

 

Laeva Rahvaraamatukogu põhimäärus

 

§ 1. Üldsätted

(1) Laeva Rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav avalik raamatukogu, mis on Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

(2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Tartu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

(3) Raamatukogu ametlik nimi on:

1) eesti keeles Laeva Rahvaraamatukogu;

2) inglise keeles Laeva Public Library.

(4) Raamatukogu asukohaks on Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald, 60608 Tartu maakond.

(5) Raamatukogul on oma registrikood ning võib olla oma logo ja sümboolika.

(6) Raamatukogu teeninduspiirkond on Kämara, Laeva, Kärevere, Siniküla, Valmaotsa ja Väänikvere küla.

(7) Raamatukogu omab oma töötajate suhtes tööandja õigusi ja täidab tööandja kohustusi. Raamatukogu töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori (edaspidi direktor) ettepanekul.

 

§ 2. Eesmärk ja ülesanded

(1) Raamatukogu eesmärk on tagada eelkõige Tartu valla (edaspidi vald) elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

(2) Raamatukogu põhiülesanded on koguda, säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks neile vajalikud eriliigilised ja –laadilised teavikud ning avalikud andmebaasid.

(3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine) valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjadele;

2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja avalikud elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;

3) komplekteerib kogud vastavalt valla elanike põhivajadustele;

4) korraldab teavikute raamatukogundusliku töötlemise;

5) korraldab tasuta koduteeninduse oma teeninduspiirkonna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ajutiselt või alaliselt raamatukogu külastama või kelle jaoks see on raskendatud;

6 tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud või nende koopiad teistest raamatukogudest;

7) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, skaneerimine, kodulooliste teavikute müük, ruumide rent jms). Eriteenuste loetelu ja tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;

8) osaleb valla oma valdkonna arengukavade eelnõude väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises;

9) osutab internetiteenuseid;

10) korraldab näitusi ja muid üritusi oma kogudes olevate materjalide tutvustamiseks;

11) korraldab töö arvestust, aruandlust ja analüüsi vastavalt kehtivates õigusaktides sätestatud korrale, andes oma tegevusest aru vallavalitsusele ja maakonnaraamatukogule;

12) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks valla kohta informatsiooni sisaldavad teavikud.

§ 3. Juhtimine

(1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kellel on kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastav haridus ja kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

(2) Direktor:

1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;

2) esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel oma pädevuse piires;

3) koostab vallaeelarve jaoks raamatukogu eelarveosa projekti vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale;

4) esitab raamatukogu töötajate koosseisu ja palga alammäärad kinnitamiseks vallavalitsusele;

5) määrab raamatukogu palgafondi piires töötajatele lisatasusid, preemiaid ja ühekordseid toetusi;

6) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid;

7) sõlmib raamatukogu nimel lepinguid oma pädevuse piires;

8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;

9) annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju;

10) kinnitab aegunud, lagunenud, kaotatud ja teavikute liigsete eksemplaride kustutusaktid;

11) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimäärusesse.

§ 4. Raamatukogu nõukogu

(1) Vallavalitsus moodustab raamatukogu nõukogu vallavolikogule ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, töö hindamiseks ja muude rahvaraamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks. Nõukogul on 3 kuni 5 liiget.

(2) Nõukogu liikmed määrab vallavalitsus kaheks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

(3) Nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

(4) Raamatukogu nõukogu ülesanded:

1) nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine;

2) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;

3) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;

4) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

(5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

(6) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

§ 5. Vara ja finantseerimine

(1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

(2) Raamatukogul on oma eelarveosa valla eelarves.

(3) Raamatukogu finantseeritakse:

1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;

2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest ja eraldistest;

3) annetustest ja sponsorlusest;

4) laekumistest fondidest, sihtasutustelt, sihtkapitalidelt, projektidest ning muudest allikatest.

(4) Raamatukogule äriühingute, organisatsioonide ja üksikisikute poolt annetatud vara võetakse vallavalitsuse poolt arvele ja kasutatakse sihtotstarbeliselt.

(5) Raamatukogu varade arvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus ja peab vallavalitsuse raamatupidamine.

(6) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 6. Kontroll, järelvalve ja aruandlus

(1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse valla põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 7. Kogud, teenindus, lugeja

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades valla elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 8. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9. Rakendussätted

(1) Laeva Vallavolikogu 29.06.2010 määrus nr 14 “Laeva Rahvaraamatukogu põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

 

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

 

Üllar Loks

Vallavolikogu esimees

 

 

 

 

Jõustumise kuupäev 27.09. 2014

Avaldamismärge RT IV 24.09.2014, 2

Laeva Vallavolikogu 29.06.2010 määruse nr.15

"Laeva Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 09.09 2014 nr.11

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri  12.07. 2014 määruse nr.9 "Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend" § 12 lg 1 alusel.

§1. Laeva Vallavolikogu 29.06. 2010 määruse nr. 15 "Laeva Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri " § 3 täiendatakse lõikega 5

(5) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogus lugejate andmebaasi. Andmeid kasutatakse:

1) lugeja isiku tuvastamisek

2) teenuste osutamiseks

3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata lugeja isikuga

§2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi teatajas avaldamist.

Kaido Põdersoo

Vallavolikogu esimees

 

LAEVA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS
                                                                            29.06 .2010. nr. 50


Laeva rahvaraamatukogu põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 6 lõike 2, § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

(1) Laeva rahvaraamatukogu (edaspidi ”raamatukogu”) on Laeva vallavalitsuse hallatav asutus.
(2) Raamatukogu ametlik nimetus on Laeva rahvaraamatukogu, ametlik nimetus inglise keeles on Laeva Library ja asukoht ning postiaadress: Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartu maakond.
(3) Raamatukogu  juhindub  oma  tegevuses  UNESCO  rahvaraamatukogude  manifestist, Rahvaraamatukogu seadusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest,  muudest õigusaktidest ja käesolevast  põhimäärusest.
(4) Rahvaraamatukogu  teeninduse  korraldus,  lugejate õigused ja kohustused  kehtestatakse  vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.
(5) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on kõik Laeva valla külad.
(6) Raamatukogul on oma tempel raamatute märgistamiseks.

 § 2.  Raamatukogu ülesanded
(1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi "teavikud") ning avalikud andmebaasid.
(2) Raamatukogu ülesanded on:
1) valla elanike raamatukogualane teenindamine;
2) kogude komplekteerimine ja raamatukogulik töötlemine, elektronkataloogi koostamine;
39 teatme-bibliograafilise töö korraldamine, kodulookirjanduse andmebaasi pidamine;
4) kirjandust tutvustavate ürituste korraldamine;
5) avaliku internetipunkti töö korraldamine;
6) raamatukogu töö arvestuse, aruandluse ja analüüsi korraldamine, statistiliste aruannete esitamine , arhiivi korraldamine;
7) koostöö arendamine teiste raamatukogudega.

§ 3. Raamatukogu poolt osutatavad teenused 
  
(1) Põhiteenus on lugejatele vajalike teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning  "Avaliku teabe seaduse" alusel üldkasutatava andmesidevõrgu  kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine. Põhiteenused on tasuta.
(2) Raamatukogu poolt osutatavad eriteenused (kopeerimine, paljundamine, andmebaaside kasutamine) võivad olla tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu kinnitab vallavalitsus.
(3) Raamatukogu kogud komplekteeritakse ja teavikud töödeldakse maakonnaraamatukogus vastavalt maakonnaraamatukogu ja vallavalitsuse vahelisele lepingule.
(4) Teavikute arvestust peetakse elektronkataloogis.

§ 4. Raamatukogu õigused ja kohustused

(1) Raamatukogul on ülesannete täitmiseks järgmised õigused:
1) sihtotstarbeliselt kasutada Laeva valla poolt temale üleantud vara;
2) korraldada tasulisi üritusi, seminare ja kursusi;
3) võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt ja muudest allikatest;
4) osaleda raamatukogualaste organisatsioonide ja liitude tegevuses;
5) saada vajalikku teavet ja andmeid valla asutustelt;
6) teostada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

(2) Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised kohustused:
1) kogude komplekteerimine, raamatukogulik töötlemine ja kataloogi koostamine;
2) lugejateeninduse korraldamine;
3) kultuuripärandi, kunsti ja teadussaavutuste tutvustamine ja teadvustamine;
4) koduloolise kirjanduse kogumine ja säilitamine ning andmebaasi pidamine;
5) erialane nõustamine ja kasutajakoolituse korraldamine;
6) raamatukogudevahelise laenutuse korraldamine;
7) teatme- ja teabeteeninduse korraldamine;
8) töö arvestuse, aruandluse ja analüüsi korraldamine;
9) kirjandusürituste, näituste ja muude põhitegevusega seotud ürituste korraldamine;
10) muude põhitegevusest tulenevate ülesannete täitmine;
11) kogude koostise kujundamine kooskõlastatult teiste raamatukogudega;
12) elektrooniliste teenuste osutamine (avalik elektronkataloog, raamatukogu veebileht ja elektrooniliste teavikute kogu).


§ 5. Raamatukogu tegevuse korraldamine

(1) Raamatukogu   tööd  juhib  ja  korraldab  direktor,   kes vastab rahvaraamatukogu seaduses kehtestatud hariduse- ja kutsenõuetele.
(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi.
(3) Konkursi võitnud isikuga sõlmib vallavanem tähtajatu töölepingu. Töölepingu lahutamatu osa on ametijuhend.
(4) Vallavalitsus moodustab raamatukogu teeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks raamatukogu nõukogu.
§ 6.  Direktor

(1) Direktor vastutab raamatukogu tegevuse, arengu ja vara eest; tagab raamatukogule pandud  ülesannete täitmise.
(2) Direktor   kindlustab  raamatukogu  tulemusliku  ja  häireteta  töö,  teeb koostööd raamatukogu nõukogu ja vallavalitsusega.
(3) Direktor
1) korraldab lugejateenindust, st tagab igakülgse abi lugejale vajalike teavikute leidmiseks;
2) korraldab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu avalikule teabele;
3) tagab kultuuriministri poolt kinnitatud raamatukogu töökorralduse juhendi täitmise;
4) tagab teeninduse korralduse, lugejate õiguste, kohustuste ja vastutuse ning avaliku internetipunkti kasutamise eeskirja täitmise;
5) juhib raamatukogu tegevust ja korraldab raamatukogu pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
6) vastutab raamatukogu tegevust korraldavate õigusaktide ja raamatukogu eelarve sihipärase ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru vallavalitsusele;
7) sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud töötajatega;
8) teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid;
9) järgib raamatukogutöö ühtseid põhimõtteid, korraldab töö arvestust ja aruandlust;
10) koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
11) kinnitab töötajate tööjuhendid;
12) kasutab raamatukogu valduses olevat vallavara ja vahendeid kooskõlas vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjaga ja teiste õigusaktidega;
13) esindab raamatukogu ja annab volitusi raamatukogu esindamiseks;
14) töötab välja raamatukogu arengusuunad ja rakendab abinõusid raamatukogu majandusliku ja tehnilise baasi arenguks;
15) annab seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja Laeva valla õigusaktide alusel raamatukogu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
16) vastutab raamatukogus tuleohutuse üldnõuete ja töökaitsenõuete täitmise eest;
17) vastutab raamatukogu asjaajamise eest;
18) täidab muid raamatukogu juhtimisega seonduvaid ülesandeid.

§ 7.  Raamatukogu nõukogu
(1) Laeva vallavalitsus kinnitab 5-liikmelise raamatukogu nõukogu koosseisu neljaks aastaks. Nõukogu valib oma  koosseisust esimehe.
(2) Nõukogu koosseisu kuuluvad vallavalitsuse esindaja, volikogu esindaja ja   lugejate esindajad.
(3) Nõukogu  põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste  koordineerimine.
(4) Nõukogu ülesanded on:
1) Raamatukogu eelarveprojekti läbivaatamine ja hinnangu andmine;
2) raamatukogu tööplaani ja aruande läbivaatamine ja hinnangu andmine;
3)direktori koostatud ja vallavalitsusele või vallavolikogule esitatavate raamatukogu puudutavate eelnõude läbivaatamine ning heakskiitmine;
4)raamatukoguteeninduse kohta ettepanekute tegemine;
5) raamatukogu arengusuundade läbivaatamine
6) ettepanekute tegemine  vallavalitsusele ja vallavolikogule raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja finantseerimiseks täiendavate vahendite leidmisele ja taotlemisele kaasaaitamine;
7) mittevajalike teavikute ja inventari kustutusaktide kinnitamine;
8) raamatukogu pooilt osutatavate eriteenuste hindade läbivaatamine enne vallavalitsuse poolset kinnitamist.
(5)  Nõukogu õigused on:
1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;
3) kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.
(6) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees. Nõukogu kokkukutsumiseks võib ettepaneku teha ka raamatukogu direktor või vallavalitsus;
(7)  Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.
(8) Koosoleku toimumisest informeeritakse kõiki nõukogu liikmeid vähemalt viis päeva ette.
(9) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.
(10) Otsused tehakse poolthäälteenamusega.
(11) Nõukogu koosoleku käik protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija. Protokoll peab olema vormistatud 7 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.
(12) Protokolli koopia esitatakse vallavalitsusele. Protokolli originaali säilitamise tagab raamatukogu direktor

§ 8. Raamatukogu vara ja finantseerimine

(1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara  Laeva  vallavara valitsemise korras sätestatud korras ning tagab selle säilimise ja heaperemeheliku majandamise.
(2) Raamatukogu finantseeritakse Laeva valla eelarvest, riigieelarvest antavatest toetustest, 
 laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt, eraldistest ja annetustest äriühingutelt,
 organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt.
(3) Raamatukogul on õigus teavikuid ja inventari kustutusaktiga maha kanda, kui need on kulunud või moraalselt vananenud. Kustutusakti kinnitamise korra kehtestab Laeva Vallavalitsus kooskõlas vabariigi ja valla õigusaktidega.
(4) Raamatukogul on õigus osta põhiülesannete täitmiseks vajalikke raamatuid, materjale, seadmeid ja vahendeid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt. Raamatukogule mittevajalikke teavikuid võib tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 9. Kontroll, järelvalve ja aruandlus

(1) Kontrolli rahvaraamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.
(2) Raamatukogu peab arvestust kogude suuruse, koostise ja rahalise väärtuse ning nendes tehtud muudatuste kohta raamatukogu elektroonilises andmebaasis. Arvestuse alusel kontrollitakse varade olemasolu, koostatakse statistikaaruandeid ja analüüsitakse töötulemusi.
(3) Raamatukogu elektroonilises andmebaasis peetakse teavikute hulgiarvestust arvuliselt, laadiliselt ja rahaliselt, lisandunud ja kustutatud teavikute ning kogude hetkeseisu üle.
(4) Raamatukogu peab arvestust lugejate kaotatud ja asendatud või rahas tasutud teavikute üle. Vastavad parandused tehakse elektronkataloogis. Koostatakse kustutus- ja vastuvõtuakt.
(5) Raamatukogu esitab maakonnaraamatukogule raamatukogu statistilise ja sisulise töö aruande.
(6) Vallavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile aruande raamatukogule riigieelarvest eraldatud summa kasutamise kohta hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks.

§ 10. Kogud, teenindus, lugeja

(1) Raamatukogu   kogud  on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike  põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.
(2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu  kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.
(3)" Avaliku  teabe  seaduse "alusel üldkasutatava  andesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega   tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Raamatukogu töötajad on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 11. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.
(2)Raamatukogu tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.
(3) Raamatukogu ümberkorraldusest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 12. Rakendussätted

(1)Määrus jõustub 5. juulil 2010.
(2)Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 16. detsembri 1999 a. määrus nr. 5 „Laeva rahvaraamatukogu põhimääruse kinnitamine”.

 

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees