L A E V A  V A L L A V O L I K O G U

M Ä Ä R U S

 

                                                                                29.06.2010. nr.15


Laeva rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri

Määrus kehtestatakse rahavaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev  eeskiri reguleerib teeninduse korraldamise, lugejate õigused ja  kohustused ning sisekorra  Laeva rahvaraamatukogus( edaspidi raamatukogu).

(2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja  ja kinnitab seda oma allkirjaga eeskirjade lisalehele.

(3) Eeskirja  teeb igale lugejale teatavaks raamatukogu direktor.

§  2. Teeninduse korraldamine

(1) Raamatukogu teenuseid  võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud lugejad,  kellelt  on võetud vastavalt «Rahvaraamatukogu seadusele» raamatukogu  kasutamise  õigus.

(2) Raamatukogu põhiteenuseks on  teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus  ning avalikule teabele  üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu  võimaldamine.

(3) Raamatukogu ja Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP)  teenused on tasuta.

(4) Raamatukogus puuduvad teavikud  (v.a ilukirjandus) tellitakse lugeja  soovil ja kulul teistest  raamatukogudest.

(5) Osutatavad eriteenused (koopiad, väljatrükid  jms) on tasulised ja nende  hinna kinnitab Laeva vallavalitsus  (edaspidi vallavalitsus).

§ 3. Lugeja registreerimine

(1) Lugejaks registreeritakse isikuttõendava  dokumendi  alusel.

(2) Koolieelik registreeritakse lugejaks  koos vanemaga (eestkostja või  hooldajaga).

(3) Lugeja  registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised  lugejaandmed: lugeja nimi; elukoht (postiaadress); telefon;  elektronpostiaadress;  lugejarühm ja sünniaeg.

(4) Iga kalendriaasta algul toimub lugejate  ümberregistreerimine (isiku- ja  kontaktandmete täpsustamine).  Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub  võlgnevuse likvideerimiseni  raamatukogust kojulaenutuse õigus.

§ 4. Lugeja õigused,  kohustused ja vastutus

(1) Lugejal on õigus:
1)  kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada  teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus);
2)  taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku  või  informatsiooni tellimist teisest raamatukogust omal kulul;
3) saada  raamatukogult  teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning  juhendamist riigi- ja kohaliku  omavalitsuse asutuste veebilehtedele  juurdepääsu saamiseks.

(2) Lugeja on kohustatud:
1)  teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud  andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed;
2)  hoidma  teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega, s.t teavikutesse  ei tohi kirjutada  ja teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida;
3)  kontrollima teaviku saamisel  selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest  kohe teatama raamatukogu  töötajale;
4) tagastama teaviku mitte halvemas seisukorras, millises ta teaviku  laenutas;
5) tagastama teaviku  laenutustähtaja jooksul või tähtaega pikendama;
6) säilitama korda  ja vaikust ning  kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega  kahjustaks  raamatukogu vara;
7) tasuma õigusaktidega sätestatud kahju-  või viivisetasu;
8) täitma raamatukogu kasutamise eeskirja .

(3) Lugejale kohaldatakse «Rahvaraamatukogu  seaduse» paragrahvis 17  sätestatud vastutust.

(4) Teavikute  rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud  selle asendama teise eksemplari või samaväärse teavikuga või  tasuma selle hinna  kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem  kui 50.- krooni teaviku eest.  Alaealise poolt tekitatud kahju  hüvitab lapsevanem (eestkostja või hooldaja).

(5) Käesoleva  eeskirja rikkujatelt võib raamatukogu direktor raamatukogu  kasutusõiguse  ära võtta kuni üheks aastaks.

§ 5. Kojulaenutus

(1) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid,  teatmeteoseid  ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

(2)  Laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu.

(3)  Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel  ja  perioodikal 10 kalendripäeva.

(4) Lugejal ei ole  õigust laenutada teavikut teisele lugejale.

(5) Lugeja soovi korral võib laenutustähtaega  pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenata  teised lugejad.  Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

(6) Laenutustähtaja  möödumisel saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse, kusjuures  teavitamisega seotud kulud  tasub  lugeja.

(7) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenamisel  tagatist, kui lugeja elukohaks  ei ole Laeva vald või see on  vajalik teaviku väärtuse tõttu.

(8) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

§  6.  AIP-i kasutamine

(1) AIP-i võivad üldjuhul  kasutada külastajad alates 7.  eluaastast. Alla 7- aasta  vanune külastaja võib AIP-i teenuseid kasutada koos täiskasvanuga  või  raamatukogu direktori loal erandkorras ka üksinda.

(2)  AIP-i arvutite kasutamiseks saab registreeruda kohapeal või telefoni  teel.

(3) Registreeritu kaotab õiguse arvuti kasutusele  teiste soovijate ees, kui  ta hilineb üle 10 minuti.

(4) Kasutaja kohustub enne arvutiga töötamist  tutvuma arvuti kasutamise  eeskirjadega ning andma selle kohta  allkirja AIP-i külastuste registreerimise  vihikusse.

(5)  Arvuti kasutajal on keelatud:
1) arvutite omavoliline väljalülitamine  ja taaskäivitamine;
2) igasugune  muudatuste tegemine arvuti  konfiguratsioonis;
3) jätta oma salvestatud faile  (dokumendid,  pildid) kõvakettale;
4) programmide omavoliline  installeerimine;
5)  seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine,  riist-  ja tarkvara kahjustamine;
6) tasuliste ja pornograafiliste lehekülgede  külastamine.
7) oma isikliku disketi, mälupulga ja/või CD vms kasutamine ilma raamatukogutöötaja loata.

(6) Arvuti kasutaja kohustub:
1)  enne arvutist väljatrüki tegemist informeerima raamatukogutöötajat;
2)  teatama tõrgetest mingi süsteemi käivitamisel ning pöörduma  nõuande ja abi  saamiseks raamatukogutöötaja poole;
3) kandma  vastutust «Autoriõiguse  seaduse» rikkumise eest interneti kasutamisel.

(7) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse  kahju hüvitab  kasutaja või tema seaduslik esindaja.

§  7. Sisekord

(1) Raamatukogu ruumidesse on keelatud  siseneda alkoholi- või narkojoobes ning määrdunud ning haisvates riietes.

(2) Raamatukogu  ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, kergestisüttivaid  ning  lehkavaid ja määrivaid esemeid.

(3) Raamatukogu ruumides  on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, lärmi  tekitamine  ja mobiiltelefoniga rääkimine.

(4) Avariiulite vahele  on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

(5) Raamatukogu  ei vastuta lugeja poolt raamatukogusse kaasa võetud isiklike  esemete  eest.

§ 8. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Laeva vallavolikogu 30.08.2001 määrus nr 45 “Laeva raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine”

(2) Määrus avalikustatakse Riigi Teataja elektroonilises  andmekogus.

(3) Määrus jõustub 05. juulil 2010. aastal.


Elviire Villa
Volikogu esimees