Väljavõtteid Laeva vallavolikogu protokollidest 1894 - 1914
                           

1894                                                                                                                                                            
Vallavolikogu otsustas:
"...1895. aastaks on ette nähtud palgad alljärgnevalt:

vallavanemale - 75 rubla
kahele vallavanema abile - 30 rubla        vallakirjutajale - 390 rubla
vallakasakale - 85 rubla
vallakohtu eesistujale - 30 rubla
vallakohtu kolmele juuresistujale - 45 rubla
vallakohtu kirjutajale - 165 rubla
vallakohtu teenrile - 55 rubla
rõugepanijale - 15 rubla
magasiülevaatajale - 10 rubla
postimehele - 20 rubla
kohtumeeste palgad - 17 rubla
vallamaja korstnapühkimise eest - 4 rubla
vallamaja parandamise eest - 9 - 45 rubla
Arvestada 1895. aastaks
nekrutite korterite ülalpidamiskuludeks - 40 rubla
sõitmisrahasid kiirkirjade eest -  1,70 rubla
vaeste abirahaks  - 378,02 rubla
vaeste matusteks - 54,33 rubla
vaeste tohterdamiseks -  32,30 rubla
maksujõuetute, surnute jt. jäänud võlgade katteks - 192,32 rubla
vangiraudade tarbeks 2 luku ostmiseks - 0,70 rubla
 

1897
Otsustati:
Kuulutada välja vähempakkumine Kärevere koolimaja ja kõrvaliste hoonete parandamiseks. Tööde loetelu: vahetada välja kõik aknalauad, uus põrand laduda telliskividest, parandada pliit ja ahjud, 2 aknaruutu klaasida jne. Kõik materjalid peale naelte ja klaasi on valla poolt.

1907
Valiti valla - ja kohtukirjutajat
. Kohal oli seitse kandidaati, kes kõik nõudsid 500 rubla palka. Viimaks üks kandidaat, Nikolai Ivani p. Tanilson nõustus töötama valla poolt pakutava palga eest: ..."Sularahas 300 rubla, 25 rubla küütide eest, kantseleikuludeks 50 rubla, vallamaja valgustamise eest 10 rubla, summa kokku 385 rubla ja umbes 1,5 vakamaad ilma hinnata vallamaja juures
maad pruukida. selle palga eest piab kirjutaja ka rulli raamatuid ümber kirjutama. See nimetatud palk käib ka ühes kohtu kirjutamisega ja kohtu kantselei kohta. Kõik valla nööriraamatud on valla kulu."
16. märts 1907: "Volikogu ette ilmus selle valla liige Kristjan Johannese p. Märks ja palus, et volikogu temale tema elukommete üle tunnistuse annaks.
Volikogu seda palvet tähele pannes tegi ühel häälel otsuse:
                                                                                                         

Kristjan Johannes p. Märksile järgmine tunnistus välja anda:
Laiva valla nõukogu Jurjevi kreisis Liivi kubermangus sellega tunnistap, et selle Laiva valla liige Kristjan Johannese p. Märks on selles vallas elanud umbes 10 aastat, mille aja sees tema on ennast auusasti üleval pidanud, ei ole  temal, Märksil, mingisugust riigi ega ka muu valitsuse vastalist olekud ette tulnud, mida meie kõik oma allkirjatega ühel häälel tunnistame
."

1908. aastal arutati ühel koosolekul vallavaeste elutingimusi ja leiti, et palju vaeseid on ilma korterita. Otsustati:...."Juhan Truusi käest üürida maja ja talle 20 rubla aastas renti maksta - selle eest peab Truus ka maja korras pidama."
Samal aastal leiti, et vaestemajas ei ole talitajat, on vaja üürida ruumid, kus oleks ka vaeste talitaja. Otsustati: " Vaestemaja ruumid Kristjan Märksi käest üürida ja temale iga kuu ja vaese pealt viis rubla maksta. Selle eest peab ka Märks vaesid üles." Kristjan Märksi juures elasid vallavaesed Mari Kiipsaar, Liiso Hiir ja Oskar Rosenthal. Märks toitis, kattis ja ravis neid ja kui nende aeg sai täis, mattis nad korralikult maha. Matusekulu hüvitas vald.

Vallamaja parandustöödeks kuulutati välja enampakkumine ja toodi ära tehtavate tööde nimekiri ning märgiti, kuidas midagi tegema peab:...."Kirjutaja ruumides tuleb parandada ahjud ja pliidid, seinad sikatuurida ja tapitseerida. Kõigis ruumides laed kriidiga lubjata, tapeedid parandada. Köök ja sahver üle lubjata. Ahjudel, kus vaja, uued kahvelkivid  panna, vooder telliskividest, kamin uuesti teha. Tapeet ei tohi mitte alla 30 kop. rull olla (!). Materjalid peab meistril olema. Vallamaja ees olev aed aed uuesti teha, postid valla poolt, naelad meistrilt."
Laeva koolimaja remondi osas oli ettekirjutusi vähem:..."Laeva koolimaja klassiruumid ja õpetaja eluruumi seinad, kust savi maha kukkunud, uuesti savitada ja kaks korda üle lubjata ja kooliõpetaja ruumid sinakasvalgeks värvida (!)."
Vähempakkumisel võttis selle töö teha Jaan Mauer 110 rubla eest.

Seoses kooliga veel üks otsus, millest võib järldada, kuidas raha kokku hoiti:
"Koosolek, ära kuulanud kooliõpetaja Johannes Reinmani avalduse, otsustas:
Laeva valla kooli põrandad peseda anda kooliõpetajale Johannes Reinmanile."
 

Järgnes selgitus, mitu korda nädalas peab ta  põrandaid pesema.

1912. aastal arutati, kas lubada Laeva Muusika ja Laulu Seltsil kasutada vallamaja ruume orkestri proovideks ja muudeks kokkutulekuteks ja otsustati:
"Lubada Laeva Muusika ja Laulu Seltsil vallamaja ruume kasutada, kuid peavad igal aastal jaanuarist jaanuarini 30 rubla üüri maksma. Kahjud, mis seltsi läbi juhtuvad, jäävad seltsi kanda."
Samal aastal arutati vallamajja telefoni sissepanekut, kui avaldus lükati esialgu tagasi. Ado Tiidori palve, vähendada vallamaja kasutamise üüri, otsustati "tähele panemata jätta". Samas otsustati:..."Laeva Muusika ja Laulu Seltsile üks tuba lubada vallamajas raamatukapi tarvis ilma hinnata ja aja määramata, kus seltsi liikmed raamatuid lugeda võivad saada."....

Rahvakoolide inspektor külastas Tartumaa koole, sealhulgas ka Laeva ja         
Kärevere kooli ning tegi mitu ettekirjutust vallavalitsusele,mis otsustati tähele panemata jätta. Näiteks ettekirjutusele, et Kärevere kool vajab uusi koolipinke, vastas volikogu:..."Kärevere kooli jaoks pinkisid mitte teha, kuna vanad küllalt kõlbulised välja näevad."         
Laeva oli hädasti uut koolimaja vaja, kuid raha ei olnud. Rahvakoolide insperktor tegi ettepaneku võtta selleks laenu. Volikogu otsustas laenuvõtmisest keelduda ja piirduda vana maja remondiga. Selleks kuulutati jälle välja vähempakkumine ja selle töö võttis teha Gustav Hirsch 100 rubla eest.

Volikogus valiti ka uus postimees (vana haigestus) 1913. aastaks ja määrati tema kohustused. Postimees pidi igal kolmapäeval ja laupäeval Tartus käima ja postkontorisse ära viima erakirjad, ametlikud ja kinnitatud kirjad ning rahalised saadetised . Tartust pidi ta need ka ära tooma. Peale selle pidi ta "Postimehe" toimetusest Laeva valla "Postimehed" ära tooma. Kõige odavamalt, 100 rubla eest võttis selle enda peale Gustav Hirsch.

1913
Jällegi tegi rahvakoolide inspektor Laeva kooliõpetaja August Sarapuu kaebuse peale ( koolil pole labidat ja köök on alati suitsu täis) vallavolikogule esildise. Volikogu otsustas: ...."labidat mitte osta, aga köögi asjus järele vaadata, mis seal parandada tuleb ja seda peab korraldama."

Volikogul oli õigus otsustada, keda valda vastu võtta, keda mitte ja keda vallast välja saata. 1913. aastal volikogu otsustas:..."Võtta vastu valla liikmeteks Räpina valla liige Gustav Hendriku poeg Zirnask ühes naese Leena, tütarde Alide, Emma, Hilda ja Lindaga ja poeg Arnoldi ja Richardiga."
Samal aastal otsustati Kärevere tühi magasiait müüa Kärevere mõisale 200 rubla eest. Müüma volitati vallavanem Karl Laas ja volikogu liige Aadam Tilk.

1914
Sellel aastal otsustati Laeva magasiaida vili ära müüa ja kõik magasi kapital rahaks teha. Vili läks enampakkumisele.

Laeva Muusika ja Laulu Seltsile anti rendile kooli maatükist nr. 21 ühe vakamaa suurune maatükk 30 aasta peale alates 23. aprillist 1914. Selts pidi selle oma kulu ja kirjadega välja mõõtma ja maksma renti 30 rubla aastas. Maatükki oli vaja seltsimaja ehitamiseks. Ehitusluba saadi tingimusel, et majas ei hakata müüma alkohoolseid jooke.