Vallakohtu protokollid kui teabeallikad.                

Vallakohtute protokollid annavad eripalgelist ning  üksikasjalikku  teavet oma aja ja ruumi kohta. Nii peegelduvad  neis kunagised inimsuhted,  maarahva mentaliteet ja eluolu, samuti  aga ka kokkupuuted väljapoole  traditsioonilist külaühiskonda  jääva maailmaga. Seetõttu on vallakohtute  protokollide näol  tegemist ühe värvikaima 19. sajandi keskpaiga ja teise poole  talurahva  ajaloo allikaga. Vallakohtute protokollid on ka huvitavaks materjaliks keeleuurijatele, sest nad annavad ülevaate eri paikkondade  rahva sõnavarast.
Sirvides Laeva ja Kärevere vallakohtute protokolle temaatika järgi saab ülevaate, millised küsimused olid arutusel vallakohtus.
Maade rentimine ja hoonestamine, peremeheõiguste üleandmine:

(kirjaviis muutmata)
Protokoll
Jüri Priksi ja Jüri Kooli vahelise majakauba lepingust.

10.12.1885:62

Juures olid: Pea kohtumees Karl Kool
Kohtumees: Juhan Kool
Kohtumees Märt Birk

Tulivad ette Sae poole talu peremees Jüri Priks ja Jüri Kool ja palusivad
protokolli vötta, et Jüri Priks olema oma Sae talu eest öiguse Jüri Koolil ära müinud, ning annud Jüri Kool temale 100 rbl. puhast raha ning esimesel aastal 6 vakka rukkid ja vak niso ja nii kaua kui Jüri Kool seal peremees on annab tema Jüri Priksil iga aasta 1 vakka maa pöllu maad,3 vakka maad heina maad, ning 1 lehm suvel karjamaal pidada, käsinikud olivad, Jüri Koolil Juhan Märks ja Jüri Priksil Juhan Blaubrik ja olivad köik selle leppinguga rahul.
Otsus: Et se Jüri Priksi ja Jüri Kooli lepping on protokolli vöetud. Se otsus sai kuulutud.

Protokoll
Kärevere mõisavalitsuse nõudest rendivõlgnike vastu rendi maksmise
asjas
.

19.08.1886:50

Pea kohtumees: Märt Birk
Kohtumees: Juh. Suup
Kohtumees Jaan Truus

Käreverel möisa valitsuse kirja pääle 21. Julil s.a. no.17 all olid allnimetatud rendi koha peremehed, kelledel nende kohtade rendid maksmata, kohtu ees, nimelt:
Reinu 126 rbl 50 kop
Mattu 68 rbl
Tolla Jaan  98 rbl 50 kop
Valma
Karel 117 rbl 50 kop
Valma Juhan 82 rbl 50 kop
Ölli Jaan  126 rbl

Ning et nemad mitte maksa ei jöudnuvad, tegi kohus:
Otsuseks: Et need nimetatud peremehed peavad oma renti, mis-siin üleval nimetatud, kuni 1. Oktobrini s.a. ära maksma, ja kviitungid peavad siin kohtu ees ette näidatud olema, vastalisel korral saab se rendi raha nende varandusest sisse riisutud. Se otsus sai kuulutud.

Töö- ja teenistussuhted:
  Protokoll
Laeva mõisa sepa Peter Hirschi nõudest Jaan Truusi vastu maksmata
palga asjas.

13.08.1885:50         

Sel samal pääval
Pea kohtumees: K. Kohl
Kohtumees J. Kohl
Kohtumees M. Birk

Tuli ette möisa sep Peter Hirsch ja kaebas, et Laiva möisa talu peremees Jaan Truusi käest olema temal seppi töötegemise eest saada. 1, saani rautamise eest 4 Rbl. - Kop 2, Kruupengi pulkade eest 1 Rbl 30 Kop 3 Kolme sängi kruude eest 90 Kop 4, kahe kohuse rautamise eest 40 Kop Summa 6 Rbl 80 Kop
Ja palus, et kohus seda tema kääst välja nöuaks.
Tuli ette Jaan Truus ja vastas, et tema olema keik kohe välja maksnud, kui Peter Hirsch temale töd valmis olema teinud, muud kui 11 naela rauda jäänud temal Jaan Truusil Peter Hirschi juure, mille eest tema Jaan Truus
Peter Hirschi kääst tööraha 35 Kop. kinni pidanud.
Möisteti: Et Jaan Truus ühtegi tunnistust ei ole anda, et tema Peter Hirschil nende tööde eest öra on maksnud, peab Jaan Truus se töö raha 6 Rbl. 8 Kop. Peter Hirschil 4 nädala sees ära maksma.
Se möistus sai kohtu käijadel kuulutud ja suurema kohtu käimine seletud,
ei olnud Jaan Truus rahul ning sai temal surema kohtu käimise öppusleht
välja antud.


Talurahva varalised tehingud, võlad, kahjutasu:
Protokoll
Märdi talu peremehe Mihkel Truusi nõudest Karl Lübeki vastu
maksmata võla asjas.

03.12.1885:59

Pea kohtumees: K. Kool
Kohtumees J. Kool
Kohtumees M Birk

Tuli ette Märdi talu peremees Mihkel Truus ja kaebas, et tema olema 7 aastad tagasi, Vabriku Karl Lübekiga omad kohad vahetada tahtnud, ning Vabriku Karl Lübekile 500 Rbl. peale lubanud ja100 Rbl. käsiraha kätte annud, et aga möisa härrade poolt kohtade vahetamine mitte lubatud ei ole  olnud, jäänud tema 100 Rbl. Karl Lübeku kätte, Karl Lübek ei tahtna seda  raha mitte enam temale tagasi anda, palus, et kohus seda välja nöuaks.
                                                                                                              
Tuli ette Karl Lübek ja vastas, et tösi on küll, et sel moodul 100 rbl tema kätte on jäänud, aga Mihkel Truus olema temal 25 rbl.maha lubanud jätta, kui tema Karl Lübek temale Mihkel Truusile ära maksab, ning leppisivad kokko, et Karl Lübek maksab se 75 rbl. seitsme aastaga ära, nenda, et iga aasta 10 rbl. ja viimsel aastal 5 rbl.
Otsus: Et se Karl Lübeki ja Mihkel Truusi lepping on protokolli vöetud.
Se otsus sai kuulutud.


Perekonna- ja moraaliprobleemid:
Protokoll

Kadri Priksi nõudest August Birni vastu lapse kasvatusraha välja
nõudmise asjas.

27.02.1885:10

Pea kohtumees: Karel Kohl
Kohtumees Juhan Kohl
Kohtumees Juhan Blaubrik

Tuli ette Kadri Briks ja kaebas, et August Birn olema temaga kokku elanud,
mispeale temal nüid poeg laps sündinud, kes nüid juba ligi aastane olna ja
nöudis August Birni käest selle lapse kasvatamisele abi, 50 Rbl.
Tuli ette August Birn ja vastas, et temal ei olema ialgi Kadri Priksiga
kokko elanud.
Möisteti:Et Kadri Briks juba teist korda sel kombel eksinud on, peab August
Birn temal lapse kasvatamisel abi, 2 Rbl. 50 Kop igal astal kuna kümme aastad se on 25 Rbl. andma.
Se möistus sai kuulutud ja suurema kohtu käimine kohtu käijadel seletud
ja ei olnud Kadri Briks rahul, ning sai temal suurema kohtu käimise öppuse
leht väljastatud.


Üleastumised (vargused, kelmus, omavoli, löömine, peksmine, kaklemine, huligaansus, hulkumine jne.):   
Protokoll           
Kõrtsimees Tõnu Korknopeli nõudest Juhan Kooli vastu laimu asjas.                                                                                                                       

18.11.1886:71

Pea kohtumees: Märt Birk
Kohtumees: Juhan Suup
Kohtumees: Karl Veedler

Astus ette Töno Korknopel ja kaebas, et Matsi talu peremees Johan Kool
olema tema tüttarde pääle siin kogukonna kohtus kaebanud, et tema tütred peava poistega (kes sigarid ja paberoosi suitsutama) tema Juh. Kooli rasta all ja karnis käima ning poisid peava sääl sigarid ja paberossi suitsutama, ning tema olema oma laste eest juba kaks korda kohtu ees käinud, sest et Johan Kool kohtu läbi kutsuda on lasknud, aga Johan Kooli ennast ei tulema ette, palus, et kohus Johan Kooli tema laste teotuse eest trahviks.
Tuli ette Matsi talu peremees Kohan Kool ja vastas, et tösi olema kül, mis TönoKorknopel kaebanud, aga temal ei ole oma kaebuse pääle vöimalik kohtu ette tulla olnud ja töendas ka, et Töno Korknopel'i tüttred olnuvad
tema rästa all poistega, kus poisid sigarid pöletanud, öösel kella 12. aeg, seda vöima tunnistada tema Johan Kooli tüdruk Miina Priks.
Töno Korknopel vastas, et tema Miina Priksi enda vasto tunnistajaks ei voi lubada, sest nad olla ühe teise vasto viha alused sest saadik kui tema Töno Korknopel seda Miina Priksi üks kord metsa varguse pärast kinni vötnud.
Otsus: Et selgemaid  teateid koguda ja ette tuua.
Se otsus sai kuulutud.


Haridus- ja kooliasjad:
Protokoll

Koolivanem Mihkel Lübeki nõudest Jaan Liivaku vastu tema laste
koolist puudumise asjas.

01.04.1886:11

Pea kohtumees: M. Birk
Kohtumees: J. Suup
Kohtumees J. Truus

Mihkel Lübek, koolivanem kaebas, et Jaan Liivakul olema oma laste ees koolist välja jäämise eest 50 kop. kooli trahvi maksa palus, et kohuse seda Jaan Liivaku kääst sisse nöuaks.
Tuli ette Jaan Liivak ja tunnistas seda töeks.                
Otsus: Et Jaan Liivak oma laste kolist välja jäämise travhi 50 kop. kolme nädala sees ära maksma peab.
Se otsus sai kuulutud
.

Riiklikud, kiriklikud ja kogukondlikud koormised:
Protokoll

Jürri Priksi nõudest Adu Elleri vastu tema pearaha tasumise eitamise
asjas

05.11.1874:35
Kohtomees Johan Uus
Kohtomees Jaan Kruus
Kohtomees Jaan Kangro

Tulli ette Jürri Priks ja kaebas, et 5 aasta eest maksnu temma sia Koggokonna Kohto laua peale 7 rbl 40 kop päärahha, ning tollajane vallavannemb Adu Eller võtnu vasta ja nüüd salgana ärra.
Tulli ette tollajane vallavannemb Adu Eller ja vastas, et temma ei teadna sest rahhast keddag.i
Moistus: et Jürri Priksil tunnistust ei olle et temma se rahha om maksnu,
piab temma se 7 rbl 40 kop ärra massma.
Se moistus sai kuulutud  ja ei olnu rahhul.


Suhted kõrgemate kohtutega:
Protokoll

Vallakassa varguse asja saatmisest kihelkonnakohtusse.

30.07.1874:24

Pääkohtomees: Jürri Vedler
Kohtomees: Jaan Kangro
Kohtomees: Jaan Uus

Sel 27. Julil vasta 28. lauba, pääle pühhapääva ösel lõhhutud selle
Koggokonna ladik ärra. Varras tulnu läbbi akna sisse, võtnu 2 võlvi lukku võtmega lahti, nink veenu kasti läbbi akna välla, löönu auku peikli voi muu terra riistaga kaase ja kasti otsale sisse ning võtnu 183 rbl rahha välja. Koddo ei olle muud olnu kui üks vanna mees ja vanna naene, kes keddakist ei olnu
kuulnu. Kasak ei olna koddo olnu, temma ütlemisse järgi, käinu õhta ilda valda mööda käsku andma.
Otsus: et se Protokoll Kaiserlikko IIse Tarto Kihhelkonna kohto saata.
Se otsus sai kulutud.